दरभाउपत्रस्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Air Bellows || Nepal Airlines Corporation
दरभाउपत्रस्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Air Bellows

30 Apr, 2019


दरभाउपत्रस्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
(प्रकाशितमितिः २०७६-०१-१७)

        

नेपाल वायुसेवा निगम, ग्राउण्ड सपोर्ट विभागलाई आवश्यक पर्ने Air Bellows आपूर्ति गर्नका लागिसिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचनामिति २०७५-११-२७ गते गोरखापत्र दैनिकमाप्रकाशितभएअनुसार म्यादभित्रप्राप्तभएकासिलबन्दी दरभाउपत्रहरु मध्ये तपशिलमाउल्लेखित दरभाउपत्रदाताको दरभाउपत्र सारभूतरुपमाप्रभावग्राहीभएको हुंदा सार्वजनिकखरिद ऐन २०६३ को दफा २७ को उपदफा २ बमोजिमको प्रयोजनार्थ जानकारीको लागि यो सूचनाप्रकाशितगरिएको छ ।

दरभाउपत्रको सूचना प्रकाशित मिति/ID दरभाउपत्रदाताको नाम, ठेगाना मू.अ.क. सहितको रकम

२०७५-११-२७

"GrSD207576T13SC14"

M/S Modern Auto International, Sanepa 3, Lalitpur, Nepal

रु.९,८५,३६०/-

 

नेपालवायुसेवानिगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग
त्रिभुवनअन्तराष्ट्यि विमानस्थल, 
काठमाण्डौं ।
फोन नं. ४४७०७४६