बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Airsickness Bag || Nepal Airlines Corporation
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Airsickness Bag

06 Feb, 2018


नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
कान्तिपथ, काठमाण्डौं

                  
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७४।१०।२३)


यस निगमद्वारा मिति २०७४।०८।२६ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित एवं e-GP Portal बाट Airsickness Bag खरिद गर्नका लागि आव्हान भएको सूचना बमोजिम e-bid द्वारा प्राप्त भएका बोलपत्र मध्ये सारभूत रुपमा प्रभावग्राही तपसिलमा उल्लेखित बोलपत्रदाताको बोलपत्र छनौट गर्ने निणर्य भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ (२) र (३) को प्रयोजनार्थ उक्त बोलपत्रसंग सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

                                           
तपसिल

सि.नं. बोलपत्रदाता सामानको प्रकृति  कूल कबोल रकम(भ्याट बाहेक)
१. श्री एलर्ट इन्टरप्राइजेज,  काठमाडौँ Airsickness Bag रु. १,७९१,०००।००