बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Aluminium Casserole Dish with Lid || Nepal Airlines Corporation
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Aluminium Casserole Dish with Lid

28 Nov, 2018


नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
कान्तिपथ, काठमाण्डौं

                  
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७५।०८।१२)


यस निगमद्वारा मिति २०७५।०६।२९ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित एवं e-GP Portal बाट Aluminium Casserole Dish with Lid खरिद गर्नका लागि आव्हान भएको सूचना बमोजिम e-bid द्वारा प्राप्त भएका बोलपत्रहरु मध्ये सारभूत रुपमा प्रभावग्राही तपसिलमा उल्लेखित बोलपत्रदाताको बोलपत्र छनौट गर्ने निणर्य भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ (२) र (३) को प्रयोजनार्थ उक्त बोलपत्रसंग सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिल

सि.नं. बोलपत्रदाता सामानको प्रकृति कूल कबोल रकम
१.  श्री एर्लट इन्टरप्राइजेज
 डल्लु, काठमाडौँ 
Aluminium Casserole Dish with Lid रु. १,११,२०,०००।००