बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Double Cab Pickup Van with Truck Bed || Nepal Airlines Corporation
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Double Cab Pickup Van with Truck Bed

15 Jun, 2017


बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
(प्रकाशित मितिः २०७४।०३।०१)

        
नेपाल वायुसेवा निगम, ग्राउण्ड सपोर्ट विभागलाई आवश्यक पर्ने Double Cab Pickup Van with Truck Bed ४ थान आपूर्ति गर्नका लागि सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना मिति २०७४।०२।०५ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भए अनुसार म्याद भित्र प्राप्त भएका सिलबन्दी बोलपत्रहरु मध्ये तपशिलमा उल्लेखित बोलपत्रदाताको बोलपत्र सारभूतरुपमा प्रभावग्राही भएको हुंदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ को उपदफा २ बमोजिमको प्रयोजनार्थ जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

बोलपत्रको सूचना प्रकाशित मिति बोलपत्रदाताको नाम, ठेगाना मू.अ.क. सहितको रकम
२०७४।०२।०५ M/s Agni Incorporated Pvt. Ltd, Pani Pokhari, Kathmandu. रु. १,४०,००,०००।००

नेपाल वायुसेवा निगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग
त्रिभुवन अन्तराष्ट्यि विमानस्थल, 
काठमाण्डौं ।
फोन नं. ४४७०७४६