बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Single Cab Pick-up || Nepal Airlines Corporation
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Single Cab Pick-up

25 May, 2018


नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवातथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
कान्तिपथ, काठमाडौंं

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
(प्रकाशित मितिः २०७५-०२-११)

यस निगमद्घारा मिति २०७४-१२-२८ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित एवं e-bid मार्फत Single Cab Pick-up गाडी खरिद गर्नका लागि आह्वान भएको सूचनाबमोजिम प्राप्त भएका बोलपत्रहरुमध्ये सारभूतरुपमा प्रभावग्राही तपसिलमा उल्लेखित बोलपत्रदाताको बोलपत्र छनौट गर्ने निर्णय भएकोेले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ (२) र (३) को प्रयोजनार्थ उक्त बोलपत्रसंग सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

तपसिल

सि. नं. बोलपत्रदाताको नाम सामानको प्रकृति कूल कबोल रुकम  (मू.अ.क. सहित)
१  श्री सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि. Single Cab Pick-up गाडी  रु. १९,६०,००० /-