मौजुदा सूची (Standing List) दर्ता गर्ने वारेको सूचना || Nepal Airlines Corporation
मौजुदा सूची (Standing List) दर्ता गर्ने वारेको सूचना

30 Jul, 2017नेपाल वायुसेवा निगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग
मौजुदा सूची (Standing List) दर्ता गर्ने वारेको सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।०४।१५)


आगामी आर्थिक बर्ष २०७४।७५ को अन्त्यसम्मको लागि यस निगमको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित ग्राउण्ड सपोर्ट विभागका कार्यहरु संचालन गर्न आवश्यक पर्ने सेवा तथा बस्तुहरु सम्वन्धी आपूर्ति गर्न ईच्छुक रजिष्टर्ड फर्म वा कम्पनीहरुले आफुले कुन सामान तथा सेवा आपूर्ति गर्ने, सो प्रष्ट खुलाई मौजुदा सूची (Standing List) मा सूचीकृत हुन यसै सूचनाद्वारा आव्हान गरिन्छ । उक्त प्रयोजनको लागि आवश्यक कागजातहरु (Documents) जस्तै फर्म दर्ता प्रमाण पत्र, आयकर दर्ता प्रमाण पत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर प्रमाण पत्र (अध्यावधिक) वा स्थायी लेखा नम्वर प्रमाण पत्र, कर चुक्ता प्रमाण पत्रहरु प्रमाणित प्रतिलिपि र सम्बन्धित कार्यको अनुभव समेत समावेश गरी प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र सूचीकृत गर्नु हुन सूचीत गरिन्छ । 
बस्तु तथा सेवाहरुको सूची:
01. Auto Spare Parts Including 12V Automotive Batteries, Tyre/Tube, Hydraulic Hoses, Filters, Lubricants, Fluorescent Jackets etc.
02. Equipment Engine/Transmission Overhaul Work Shops, Automotive Electrical Subassembly Work Shops, and General Automotive Repair Work Shops. 
03. Office Stationery Materials, Computer Spare, Laptop Spare. Electronics Spare
04. Industrial Paints & Chemicals.
05. Fabricating & Machining Work Shops.
06. Equipment Denting/Painting/Upholstery.
07. Service of Water Treatment Plant Including Spare Parts, Chemical Medias, Lab Test Chemicals, Water Quality Lab Testing Devices etc.
08. General Suppliers for Miscellaneous Items.
09. अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संचालित Ground Equipment हरुको Operations Maintenance, Control System, Airport Safety/Security तथा Quality Management संग सम्वन्धित विषयमा सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण (Training) उपलव्ध गराउने ।    
10. अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवस्थित Ground Support Equipment हरुको संचालन सम्वन्धी सु्रक्षाका विषयहरु र अन्तर्राष्ट्र्यि मापदण्ड अनुसार संस्थाहरु संचालनको लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु (Documents) जस्तै Standard Operating Procedures, Quality Manuals, Safety Manuals, Training Manuals, application software for any packages of operational system & databases etc. तयारी तथा परामर्श (Consultancy) सेवा प्रदान गर्ने र आवश्यक परेमा तालिम दिने । 
    निवेदकहरुले पेश गरेको प्रमाणपत्र तथा अनुभव आदिको आधारमा योग्य आपूर्तिकर्ता, मर्मत संभारकर्ता,प्रशिक्षण तथा परामर्श सेवा निकायहरुको छनौट गरिने छ । सूची दर्ता गर्नु पर्ने स्थान नेपाल वायुसेवा निगम, ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्र्यि विमानस्थल, काठमाडौं । सूचीकृतको लागि योग्य आवेदकहरुको सूची यो सूचना प्रकाशित मितिले ३५ (पैतिस) दिन भित्र यस कार्यालयको सूचना पाटीमा टांस गरिने छ । यस सम्वन्धी थप जानकारीको लागि फोन नम्वर ४४७०७४६ मा  सम्पर्क गर्न सकिने छ । 

नेपाल वायुसेवा निगम 
ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग 
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्र्यि विमानस्थल, काठमाडौं