सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान : Wheel & Brake Shop मा Renovation || Nepal Airlines Corporation
सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान : Wheel & Brake Shop मा Renovation

14 Dec, 2017


नेपाल वायूसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति ब्यबस्थापन बिभाग
                   
सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४ । ८ । २८) 

यस निगमको त्रिभुबन अन्र्तराष्ट्रिय बिमानस्थलस्थित हैङ्गर क्षेत्र भित्र Wheel & Brake Shop मा Renovation कार्य गर्र्नुपर्ने भएको हुंदा, नेपाल सरकारवाट सो सम्बन्धि कार्य गर्न ईजाजतपत्र प्राप्त ईच्छुक अनुभबी कम्पनीहरुबाट सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिन्छ । दरभाउपत्र फारम, यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र रु. ३००।— (अक्षरुपी : रुपैया तिन सय मात्र, फिर्ता नहुने) तिरी निगमको दर्ता चलानी शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिने र प्राप्त दरभाउपत्रमा उल्लेखित प्राबधान एवं शर्तहरुको अधिनमा रहि यो सूचना गो. प. मा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १६ दिन भित्र दिनको १२ : ०० बजेसम्ममा दर्ता गर।ईसक्नुपर्ने र सोही दिन दिनको १५ : ०० बजे यस निगमको सम्पत्ति ब्यबस्थापन तथा सवारी महाशाखामा सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहबरमा खोलिनेछ । यदि उक्त दिन सार्वजनिक वा कुनै आकस्मिक विदा पर्न गएमा त्यसको भोलिपल्ट कार्यालय खुला रहने दिनलाई मानिने छ ।