सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना : Caterpillar Engine – 3054C and MAN Engine (D0836L0H03) Long Block || Nepal Airlines Corporation
सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना : Caterpillar Engine – 3054C and MAN Engine (D0836L0H03) Long Block

26 Apr, 2017


नेपाल वायुसेवा निगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभागलाई
आवश्यक पर्ने "Caterpillar Engine – 3054C MAN Engine (D0836L0H03) Long Block" आपूर्ति गर्ने
सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।०१।१३)


यस नेपाल वायुसेवा निगम अन्तर्गत ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्र संचालनको लागी तपसिलमा उल्लेखित General Requirement Standards अनुसारको Engine – 3054C DINA - ०१ थान र MAN Engine (D0836L0H03) Long Block - ०१ थान आवश्यक भएको हुँदा  निगमले तोकेको शर्तहरुको अधिनमा रही सिलबन्दी बोलपत्र फाराम संग संलग्न उल्लेखित पूर्व योग्यता पुगेका आपूर्तिकर्ताहरुले मात्र यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३० औं दिन, दिनको १२ः०० बजे सम्म वा उक्त दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा विदा पछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन, दिनको १२ः०० वजे भित्र निगमले उपलव्ध गराईएको बोलपत्र फाराम रितपूर्वक भरी आफुले आपूर्ति गर्ने Engine – 3054C DINA र MAN Engine (D0836L0H03) Long Block  को विस्तृत Technical Specification प्रमाणित गर्ने कागजात सहित निगमको ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । प्राप्त सिलबन्दी बोलपत्र फारामहरु सोही दिनको १४ः०० बजे खोलिने छ । साथै बोलपत्र फाराम निगमको ग्राउण्ड सपोर्ट विभागबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

 1. General Specification of Caterpillar Engine – 3054C 

  Required Quantity

  01

  Required for TLD High Loader

  S.No.

  Specification Heads

  Requirements

  01.

  Caterpillar Engine

  Engine -3054C DINA

  02.

  Engine Type

  2160/2400

  03.

  Arrangement No.

  207-1173

 2. General Specification of MAN Engine(D0836L0H03) 

  Required Quantity

  01

  Required for  Neoplan Bus

  S.No.

  Specification Heads

  Requirements

  01.

  MAN Engine

  (D0836L0H03)

  02.

  Engine Type

  MAN D0836L0H03, Long Block

  नोटः माथि उल्लेखित  (A) र (B) सम्बन्धी Engine को लागि छुटृा छुटृै फाराम खरिद गर्नु पर्नेछ ।

नेपाल वायुसेवा निगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौं 
फोन नं.४४७०७४६