सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना : Tow Tractor

15 Mar, 2017


नेपाल वायुसेवा निगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभागलाई
आवश्यक पर्ने "Tow Tractor" आपूर्ति गर्ने
सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।१२।०३)

यस नेपाल वायुसेवा निगम अन्तर्गत ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्र संचालनको लागी आपूर्ति गर्ने गरि तपसिलमा उल्लेखित Basic General Requirement Standards अनुसारको Tow Tractor -०५ थान आवश्यक भएको हुँदा  निगमले तोकेको शर्तहरुको अधिनमा रही सिलबन्दी बोलपत्र फारम संग संलग्न उल्लेखित पूर्व योग्यता पुगेका आपूर्तिकर्ताहरुले मात्र यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३० औं दिन, दिनको १२ः०० बजे सम्म वा उक्त दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा विदा पछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन, दिनको १२ः०० वजे भित्र निगमले उपलव्ध गराईएको बोलपत्र फाराम रितपूर्वक भरी आफुले आपूर्ति गर्ने Tow Tractor को विस्तृत Technical Specification प्रमाणित गर्ने कागजात सहित निगमको ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । बोलपत्र फाराम निगमको ग्राउण्ड सपोर्ट विभागबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

तपशिल

BASIC GENERAL REQUIRMENT STANDARDS FOR TOW TRACTOR

The Tractor shall confirm the following requirement standards

            1) Operational requirements:

                a. Station: Tribhuwan International Airport,Kathmandu, Nepal, 4500 feet amsl.

                b. Conditions: Horizontal exhaust and silencer re-routed.

                c. Required Haulage Capacity: 25 tons of trailing mass at about 4 degrees (6.0%) gradient at

                speed less not  less than 10 km/h.

                d. Engine Capacity: 50 to 60 BHP naturally aspirated diesel engine.

                e. Manual transmission

                f. Without PTO unit (There should not be any Farm Cultivation Mechanism/accessories)

                g. Hydraulic power steering

 

PLEASE REFER THE TENDER FORM FOR DETAILED TECHNICAL SPECIFICATIONS.

नेपाल वायुसेवा निगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौं 
फोन नं.४४७०७४६