सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना : Tyre-Tube || Nepal Airlines Corporation
सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना : Tyre-Tube

24 Dec, 2017


नेपाल वायुसेवा निगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभागलाई
आवश्यक पर्ने "Tyre/Tube" आपूर्ति गर्ने
सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।०९।०९)


यस नेपाल वायुसेवा निगम अन्तर्गत ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागी यस चालु आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को अन्त्य सम्म र आगामी आ.व. २०७५।७६ को प्रथम चौमासिक सम्ममा आपूर्ति गर्ने गरि बोलपत्र फाराममा उल्लेखित Tyre/Tube हरु आवश्यक भएको हुँदा  निगमले तोकेको शर्तहरुको अधिनमा रही सिलबन्दी बोलपत्र फारम संग संलग्न उल्लेखित पूर्व योग्यता पुगेका आपूर्तिकर्ताहरुले मात्र यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३० औं दिन, दिनको १२ः०० बजे सम्म वा उक्त दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा विदा पछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन, दिनको १२ः०० वजे भित्र निगमले उपलव्ध गराईएको बोलपत्र फाराम रितपूर्वक भरी आफुले आपूर्ति गर्ने Tyre/Tube हरुको विस्तृत Technical Specification सहित निगमको ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

नेपाल वायुसेवा निगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौं 
फोन नं.४४७०७४६