सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना:Automotive Lubricant || Nepal Airlines Corporation
सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना:Automotive Lubricant

16 Aug, 2018


नेपाल वायुसेवा निगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभागलाई
आवश्यक पर्ने Automotive Lubricant आपूर्ति गर्ने
 सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।०४।३१)


यस नेपाल वायुसेवा निगम अन्तर्गत ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागी यस चालु आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को अन्त्य सम्म र आगामी आ.व. २०७६।७७ को प्रथम चौमासिक सम्ममा आपूर्ति गर्ने गरि Automotive Lubricant आवश्यक भएको हँुदा निगमले तोकेको शर्तहरुको अधिनमा रही योग्यता (सिलबन्दी बोलपत्र फारम संग संलग्न) पुगेका आपूर्तिकर्ताहरुले यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३० औं दिन, दिनको १२ः०० बजे सम्म वा उक्त दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा विदा पछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन, दिनको १२ः०० वजे भित्र निगमले उपलव्ध गराईएको बोलपत्र फाराम रितपूर्वक भरी आपूmले आपूर्ति गर्ने वस्तु हरुको विस्तृत विवरण सहित निगमको ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागि ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग, जिएसइ खरिद शाखामा सम्र्पक गर्न हुन जानकारी गरिन्छ ।

 

नेपाल वायुसेवा निगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौं
फोन नं.४४७०७४६