सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान : Linen and Blanket Items || Nepal Airlines Corporation
सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान : Linen and Blanket Items

06 Apr, 2017सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान
  (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।१२।२४)

 

यस निगमलाई आ. व. २०७३।७४ को लागि “Linen and Blanket Items” आवश्यक भएको हुंदा बोलपत्रमा उल्लेख गरेको शर्तहरुको अधिनमा रही गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३० औं दिन, दिनको १२ः०० बजे सम्म वा उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा बिदा पछि कार्यालय खुलेको दिन, दिनको १२ः०० बजे भित्र निगमले उपलब्ध गराएको फाराम रु. १,०००।०० (अक्षरेपी एक हजार मात्र, फिर्ता नहुने) मा खरिद गरी रितपुर्वकको सिलबन्दी बोलपत्र फाराम निगमको दर्ता-चलानी शाखा, न्यूरोड (कान्तिपथ), काठमाडौंमा दर्ता गराई सक्नुपर्ने र सोही दिन दिनको १४ः०० बजे निगमको केन्द्रिय कार्यालयस्थित खरिद शाखामा बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा खोलिनेछ । उपरोक्त बोलपत्र, बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा पनि खोल्न निगमलाई कुनै बाधा पर्ने छैन ।
                

                                                         नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
         न्यूरोड, कान्तिपथ, काठमाडौं ।
                                  सम्पर्क फोन नं. ४२४८६१२, ४२२०७५७ एक्सटेशन नं. २२१२