सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान : Thermal Boarding Pass || Nepal Airlines Corporation
सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान : Thermal Boarding Pass

14 Nov, 2017


सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।०७।२९)


यस निगमलाई आ. व. २०७४।७५ को लागि "Thermal Boarding Pass" आवश्यक भएको हुंदा योग्य बोलपत्रदाताहरुबाट सिलबन्दी बोलपत्र (e-bidding/e-GP) को माध्यमबाट पेश गर्न बोलपत्रआव्हानको सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।यस सम्बन्धी अन्य थप जानकारीको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेवसाइट, www.bolpatra.gov.np/egp एवं निगमको वेवसाइट तथा निगमको खरिद शाखामा समेत सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।साथै मिति २०७४।०८।१४ गतेका दिन यसै बोलपत्र सम्बन्धी प्रि बिड मिटिङ हुने भएकोले सो को लागि पनि यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्न हुन यसै सूचनामार्फत जानकारी गराइन्छ ।

नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवातथा सम्पत्तिव्यवस्थापनविभाग
न्यूरोड, कान्तिपथ, काठमाडौं ।
सम्पर्क फोन नं. ४२४८६१२, ४२२०७५७ एक्सटेशन नं. २२१२