सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Blue Blanket || Nepal Airlines Corporation
सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Blue Blanket

04 Jul, 2017


नेपाल वायुसेवा निगम

साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
 कान्तिपथ, काठमाण्डौं

                  
    सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

    (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७४।०३।२०)


यस निगमले मिति २०७४।०२।०९ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना अनुसार निगमका लागि आवश्यक  "Blue Blanket" खरिद गर्नका लागि पर्न आएका सिलबन्दी बोलपत्रहरु मध्ये सारभूत रुपमा प्रभावग्राही तपसिलमा उल्लेखित बोलपत्रदाताको बोलपत्र छनौट गर्ने निणर्य भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ (२) र (३) को प्रयोजनार्थ उक्त बोलपत्रसंग सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

                                           
तपसिल

सि.नं. बोलपत्रदाता सामानको प्रकृति कूल कबोल रकम
१. श्री टिप्लेक्स इम्पेक्स,
कुपण्डोल, ललितपुर
Blue Blanket रु. ७,७२,४००।००