सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Electrification Renovation at Aircraft Hanger

07 Mar, 2017नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति ब्यबस्थापन बिभाग
कान्तिपथ, काठमाण्डौं

सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
(प्रकाशित मिति २०७३ । ११ । २४)

निगमद्घारा ६ जनवरी २०१७ तद्नुसार मिति २०७३ । ९ । २२ गते का दिन दि राईजिङ्ग नेपालमा प्रकाशित “निगमको त्रिभुबन अन्र्तराष्ट्रिय बिमानस्थलस्थित Aircraft Hanger मा Electrification Renovation कार्य गराउने” बारे गरिएको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना अनुसार उक्त कार्य गर्नको लागि पर्न आएका सिलबन्दी बोलपत्रहरु मध्ये सारभूत रुपमा प्रभाबग्राही तपसिलमा उल्लेखित न्यून मूल्याङ्कित बोलपत्रदाताको बोलपत्र छनौट गर्ने निर्णय भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा २ र ३ को प्रयोजनार्थ उक्त बोलपत्रसंग सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

क्रम संख्या तपसिल प्रकृति कुल कबोल रकम
(मू. अ. कर समेत)
१. श्री जे एण्ड जे कन्स्ट्रक्सन, उर्लावारी, मोरङ्ग Aircraft Hanger मा Electrification Renovation कार्य रु. २९,६८,११४।५०


  साधारण सेवा तथा सम्पत्ति ब्यबस्थापन बिभाग,
                                     नेपाल वायुसेवा निगम,
                                    कान्तिपथ, काठमाण्डौं ।