सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Furnitures & Fixtures || Nepal Airlines Corporation
सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Furnitures & Fixtures

06 Apr, 2017


                  नेपाल वायुसेवा निगम
                        साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
                  कान्तिपथ, काठमाण्डौं

                  
                       सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
                        (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७३।१२।२४)


यस निगमले मिति २०७३।११।०८ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना अनुसार निगमका लागि आवश्यक "Furnitures & Fixtures" खरिद गर्नका लागि पर्न आएका सिलबन्दी बोलपत्रहरु मध्ये सारभूत रुपमा प्रभावग्राही तपसिलमा उल्लेखित बोलपत्रदाताहरुको बोलपत्र छनौट गर्ने निणर्य भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ (२) र (३) को प्रयोजनार्थ उक्त बोलपत्रसंग सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

    तपसिल

सि.नं. बोलपत्रदाता सामानको प्रकृति कूल कबोल रकम 
१. श्री सुगम फर्निचर इण्डस्ट्रिज, भक्तपुर Furnitures & Fixtures का केही सामानहरु रु. ५,१९,४६१।००
२. श्री विजया फर्निचर्स, बानेश्वर, काठमाडौं Furnitures & Fixtures का केही सामानहरु रु. ३,२७,७००।००
३. श्री गुरुङ फर्निचर एण्ड जर्नरल सप्लार्यस, स्वयम्भू, काठमाडौं Furnitures & Fixtures का केही सामानहरु रु. १,२९,९५०।००
४. श्री आर एण्ड आर डेकोर प्रा.लि, बुद्धनगर, काठमाडौं Furnitures & Fixtures का केही सामानहरु रु. २,६१,२५६।००
५. श्री सम्राट फर्निचर एण्ड जर्नरल सप्लार्यस, कलंकी, काठमाडौं Furnitures & Fixtures का केही सामानहरु रु. ९,४७,५०५।००
६. श्री इन्टर उड इण्ड्रस्टिज, बिजुली बजार, काठमाडौं Furnitures & Fixtures का केही सामानहरु रु. ६७,८००।००