सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : "Uniform Materials" || Nepal Airlines Corporation
सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : "Uniform Materials"

20 Apr, 2017


                        नेपाल वायुसेवा निगम
                              साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
                         कान्तिपथ, काठमाण्डौं

                  
                               सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
                               (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७४।०१।०७)


यस निगमले मिति २०७३।१०।२० गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना अनुसार निगमका लागि आवश्यक "Uniform Materials" खरिद गर्नका लागि पर्न आएका सिलबन्दी बोलपत्रहरु मध्ये सारभूत रुपमा प्रभावग्राही तपसिलमा उल्लेखित बोलपत्रदाताहरुको बोलपत्र छनौट गर्ने निणर्य भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ (२) र (३) को प्रयोजनार्थ उक्त बोलपत्रसंग सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 तपसिल

सि.नं. बोलपत्रदाता सामानको प्रकृति कूल कबोल रकम भ्याट समेत
१. श्री चिनारी सटिङ सुटिङ इन्टरप्राइजेज, चावहिल, काठमाडौं । Uniform Materials का केही सामानहरु रु. ३,३६,६४९।६०
२. श्री एस.के. ट्रेड इन्टरप्राइजेज, भेडासिंह, काठमाडौं । Uniform Materials का केही सामानहरु रु. ७,३४,९६०।४८
३. श्री गुराँस ट्रेडिङ, महाबौद्ध, काठमाडौं । Uniform Materials का केही सामानहरु रु. १९,२९,५७६।७०
४. श्री थापा कागेश्वरी सप्लार्यस, काठमाडौं Uniform Materials का केही सामानहरु रु. १३,५६,४४०।७०
५. श्री जोशी सप्लार्यस, काठमाडौं । Uniform Materials का केही सामानहरु रु. १०,१७०।००