Re-Tender notice of “ Mineral Water (Pure Drinking Water) ” || Nepal Airlines Corporation
Re-Tender notice of “ Mineral Water (Pure Drinking Water) ”

26 Sep, 2017


पुनः बोलपत्र आव्हान
(पुनः प्रकाशित मिति २०७४।०६।१०)


यस निगमलाई आ. व. २०७४।७५ मा निगमको Inflight Service को लागि प्रयोग हुने “Mineral Water (Pure Drinking Water) आवश्यक भएको हुंदा योग्य बोलपत्रदाताहरुबाट सिलबन्दी बोलपत्र (e-bidding/e-GP) को माध्यमबाट पेश गर्न पुनः बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सम्बन्धी अन्य थप जानकारीको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेवसाइट, www.bolpatra.gov.np/egp साथै निगमको खरिद शाखामा समेत सम्पर्क राख्न सकिनेछ । 

                                                       

         
नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
न्यूरोड, कान्तिपथ, काठमाडौं ।
सम्पर्क फोन नं. ४२४८६१२, ४२२०७५७ एक्सटेशन नं. २२१२