Preloader

Download

S NO. Title Download
1 खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं १३ र १४।०७९।८० को लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना।
2 विज्ञापन नं. ७, ८, ९, १०, ११ र १२/२०७९-८० को लिखित नतिजा, कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
3 NAC Annual Report 79-80
4 निगमको विज्ञापन नं. ०४, ०५ र ०६।२०७९।८० का लागि अन्तिम सिफारिस गरीएको सम्बन्धी सूचना ।
5 Vacancy for Co-Pilots (P2) of A320, A330
6 Result of Open Competition of vacancy no. 01,02,03 079/80
7 विमान परिचारिका पदमा आवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना
8 Typing Test Guidelines
9 करार सेवामा विमान परिचारिका नियुक्तिका लागि दरखास्त माग गरीएको सूचना
10 खुला तथा समावेशी तर्फको विज्ञपन्हरुमा नाम खुला तथा समावेशी प्रतियोगितको सूचीबाट नाम हटाइएको समबन्धमा सुचना