Preloader

पदपूर्ति समितिको सूचनाहरु

  • Home
  • Downloads
  • पदपूर्ति समितिको सूचनाहरु
S NO. Title Download
41 Vacancy for Certifying AME(B1&B2)
42 कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवाको सिफारिस सम्बन्धी सूचना
43 Notice regarding change in Service Group
44 आ.प्र, खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धि सूचना
45 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि स्वीकृत आवेदनहरूको विवरण - 01. Senior Technical officer(Automobile)
46 Vacancy Notice 2079
47 Vacancy for Instructor Pilots (A330)
48 कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवाको सिफारिस सम्बन्धी सूचना : (विज्ञापन नं : १०९-१२० )
49 Result notice of Promotion
50 कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवाको सिफारिस सम्बन्धी