Preloader

पदपूर्ति समितिको सूचनाहरु

  • Home
  • Downloads
  • पदपूर्ति समितिको सूचनाहरु
S NO. Title Download
51 Vacancy Notice 2079
52 Vacancy for Instructor Pilots (A330)
53 कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवाको सिफारिस सम्बन्धी सूचना : (विज्ञापन नं : १०९-१२० )
54 Result notice of Promotion
55 कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवाको सिफारिस सम्बन्धी
56 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि स्वीकृत आवेदनहरूको विवरण- 05. Account Officer (6th Level)