Preloader

Download

S NO. Title Download
11 निगमको विज्ञापन नं. ०४, ०५ र ०६।२०७९।८० का लागि अन्तिम सिफारिस गरीएको सम्बन्धी सूचना ।
12 Vacancy for Co-Pilots (P2) of A320, A330
13 Result of Open Competition of vacancy no. 01,02,03 079/80
14 विमान परिचारिका पदमा आवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना
15 करार सेवामा विमान परिचारिका नियुक्तिका लागि दरखास्त माग गरीएको सूचना
16 Typing Test Guidelines
17 खुला तथा समावेशी तर्फको विज्ञपन्हरुमा नाम खुला तथा समावेशी प्रतियोगितको सूचीबाट नाम हटाइएको समबन्धमा सुचना
18 Syllabus for written exam for Airhostess and stewards
19 Syllabus for personality test of Airhostess and stewards
20 खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. ०४, ०५ र ०६।०७९।८० को अन्तरवार्ता तथा कम्प्युटर सीप परीक्षाण सम्बन्धी सूचना