दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Hot & Cold High- Pressure Cleaner Washer Machine || Nepal Airlines Corporation
दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Hot & Cold High- Pressure Cleaner Washer Machine

25 Jun, 2019


दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
(प्रकाशितमितिः२०७६-०३-१०)

        

नेपाल वायुसेवा निगम, ग्राउण्ड सपोर्ट विभागलाई आवश्यक पर्ने Hot & Cold High- Pressure Cleaner Washer Machine आपूर्ति गर्नका लागिसिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचनामिति २०७६-०१-२३गते गोरखापत्र दैनिकमाप्रकाशितभएअनुसार म्यादभित्रप्राप्तभएकासिलबन्दी दरभाउपत्रहरु मध्ये तपशिलमा उल्लेखित दरभाउपत्रदाताको दरभाउपत्र सारभूतरुपमाप्रभावग्राहीभएको हुंदा सार्वजनिकखरिद ऐन २०६३ को दफा २७ को उपदफा २ बमोजिमको प्रयोजनार्थ जानकारीको लागि यो सूचनाप्रकाशितगरिएको छ ।

दरभाउपत्रको सूचनाप्रकाशितमिति / ID दरभाउपत्रदाताको नाम, ठेगाना मू.अ.क. सहितको रकम

२०७६-०१-२३

"GrSD207576T13SC13R1"

M/S United GMR Trading Company Pvt. Ltd.,TumbahalTole, Lalitpur, Nepal

रु.५,५८,००० /-


 

नेपालवायुसेवानिगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग
त्रिभुवनअन्तराष्ट्यि विमानस्थल, 
  काठमाण्डौं ।
फोन नं. ४४७०७४६