बोलपत्र आव्हान : Stationery Items || Nepal Airlines Corporation
बोलपत्र आव्हान : Stationery Items

17 Jan, 2020


बोलपत्र आव्हान
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।१०।०३)


यस निगमलाई आ. व. २०७६।७७ को लागि “Stationery Items”   आवश्यक भएको हुंदा योग्य बोलपत्रदाताहरुबाट बोलपत्र e-bidding/e-GP को माध्यमबाट पेश गर्न बोलपत्र आव्हानको सूचना  प्रकाशित गरिएको छ । यस सम्बन्धी अन्य थप जानकारीको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेवसाइट,  www.bolpatra.gov.np/egp साथै निगमको खरिद शाखामा समेत सम्पर्क राख्न सकिनेछ । 

                                                        

नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन  विभाग
न्यूरोड, कान्तिपथ, काठमाडौं ।
सम्पर्क फोन नं. ४२४८६१२, ४२२०७५७ एक्सटेशन नं. २२१२