सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान : दैनिक सरसफाई कार्य || Nepal Airlines Corporation
सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान : दैनिक सरसफाई कार्य

20 Jun, 2019


नेपाल वायूसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति ब्यबस्थापन बिभाग
                   

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६ । ०३ । ०५ ) 


यस निगमको केन्द्रिय कार्यालय तथा हाता भित्रका कार्यालयहरु समेतमा दैनिक सरसफाई कार्य गर्नु पर्ने भएको हुंदा, नेपाल सरकारवाट सरसफाई सम्बन्धि कार्य गर्न ईजाजतपत्र प्राप्त गरी नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संघ संस्थाहरुमा सो सम्बन्धि कम्तीमा पनि २ बर्ष काम गरेको अनुभब प्राप्त ईच्छुक रजिष्टर्ड फर्मबाट मात्र सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिन्छ । बोलपत्र फारम, यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिले ३० दिन कार्यालय खुल्ने समय भित्र रु. १,०००।— (अक्षरुपी : रुपैया एक हजार मात्र, फिर्ता नहुने) तिरी निगमको दर्ता चलानी शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । प्राप्त बोलपत्रमा उल्लेखित प्राबधान एवं शर्तहरुको अधिनमा रहि यो सूचना गो. प. मा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३१ औं दिन भित्र दिनको १२ : ०० बजेसम्ममा दर्ता गर।ईसक्नुपर्ने र सोही दिन दिनको       १४ : ०० बजे यस निगमको सम्पत्ति ब्यबस्थापन तथा सवारी महाशाखामा बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहबरमा सो बोलपत्र खोलिनेछ । बोलपत्र खरिद गर्ने अन्तिम दिन र खोल्ने दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा उक्त दिनहरु क्रमश : त्यस्को भोलिपल्ट कार्यालय खुला रहने दिनलाई मानिने छ । सरसफाई सम्बन्धि कार्य हाललाई २ बर्ष अबधिको लागि हुनेछ र सो कार्य सन्तोषजनक ढङ्गबाट कार्य सम्पन्न गरेको अबस्थामा सो सम्झौतालाई निगमले पुन : थप १ बर्षको लागि नबिकरण गर्न सकिनेछ । रीत नपुगेको तथा म्याद नाधि प्राप्त हुन आएको बोलपत्र उपर कुनै कारवाही हनेछैन । यस सम्बन्धि बिस्तृत जानकारी प्राप्त बोलपत्र मा हेर्नु होला ।