Preloader

 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Plastic Cutlery Set 8 in 1

  • Home
  • Notice & Publications
  •  बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Plastic Cutlery Set 8 in 1

 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Plastic Cutlery Set 8 in 1

नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
कान्तिपथ, काठमाडौँ

              
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७९।०४।११)


यस निगमद्वारा मिति २०७९।०२।२७ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित “Plastic Cutlery Set 8 in 1”  खरिद गर्नका लागि आव्हान भएको सूचना बमोजिम सिलबन्दी बोलपत्र मार्फत प्राप्त भएका बोलपत्रहरु मध्ये सारभूत रुपमा प्रभावग्राही तपसिलमा उल्लेखित बोलपत्रदाताको बोलपत्र छनौट गर्ने निणर्य भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ (२) र (३) को प्रयोजनार्थ उक्त बोलपत्रसंग सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिल

क्र. सं.  बोलपत्रदाता सामानको प्रकृति   कुल कबोल रकम
(शून्य मु.अ.कर)
१.  श्री श्री सभाना ट्रेड, 
त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौं ।
Plastic Cutlery Set 8 in 1 रु. ३४,४४,०००।–

         

Media Center