Preloader

पदपूर्ति समितिको सूचनाहरु

  • Home
  • Downloads
  • पदपूर्ति समितिको सूचनाहरु
S NO. Title Download
11 बरिष्ठ विमान परिचारिका, बरिष्ठ विमान परिचारक पदमा बढुवाको सुचना
12 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. २२३, २२४ र २२५।०७९।८० को अन्तिम सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
13 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. 215, 216 र 222।०७९।८० को सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
14 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. २११, २१२ र २१४।०७९।८० को सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
15 खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. ०१, ०२ र ०३।०७९।८० को लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना
16 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. २०४ र २०८।०७९।८० को अन्तिम सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
17 Vacancy Notice for Safety Auditor of Airbus A320 A330
18 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. २१५, २१६, २१९, २२०, २२२, २२३, २२४ र २२५-०७९-८० को लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
19 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं २११, २१२ र २१४।०७९।८० को लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना।
20 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं २०२, २०४, २०८, २०९ र २१०।०७९।८० को लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना