Preloader

पदपूर्ति समितिको सूचनाहरु

  • Home
  • Downloads
  • पदपूर्ति समितिको सूचनाहरु
S NO. Title Download
1 कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवाको सिफारिस सम्बन्धी सूचना : (विज्ञापन नं : १०९-१२० )
2 कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवाको सिफारिस सम्बन्धी सूचना
3 Result notice of Promotion
4 कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवाको सिफारिस सम्बन्धी
5 Vacancy for Certifying AME(B1&B2)
6 Vacancy for Instructor Pilots (A330)
7 Vacancy Notice 2079