Preloader

पदपूर्ति समितिको सूचनाहरु

  • Home
  • Downloads
  • पदपूर्ति समितिको सूचनाहरु
S NO. Title Download
21 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं २०२, २०४, २०८, २०९ र २१०।०७९।८० को लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
22 मोबाइलबाट प्रवेश पत्र डाउनलोड गर्दा देखिएको समस्या सम्बन्धी सूचना
23 Vacancy Notice for Pilot 2080.02.29
24 निगमको विज्ञापन नं ०७, ०८, १३ र १४।०७९।८० को लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
25 विज्ञापन नं. १०.०७९.८० को परीक्षा केन्द्र परिवर्तन भएको सूचना
26 कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वरा बढुवा सिफारीस गरिएको सूचना
27 आ.प्र, खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना
28 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि अस्वीकृत आवेदनहरूको विवरण
29 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि स्वीकृत आवेदनहरूको विवरण- 14. Account Assistant(4th level)
30 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि स्वीकृत आवेदनहरूको विवरण- 13. Assistant level(4th level)