S N Title Download
1Schedule of Aptitude Test for Captain and Sr.Co-Pilot Download (57.14kB )
2Final result of open competition in the post of Airhostess and Steward Download (76.54kB )
3Final result of open competition in the post of Assistant, Grade IV Download (81.90kB )
4Vacancy announcement for the open completion on the post Captain and Sr. Co-pilot Download (64.17kB )
5Result of medical test and interview schedule for the post of Steward and Airhostess Download (33.01kB )
6०३-०७२-७३ सहायक तह ४ को लिखित परीक्षाको नतिजा र कम्प्यूटर सम्बन्धि प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता संचालन हुने सम्बन्धि सूचना Download (181.73kB )
7Schedule of Aptitude Test for Captain. Download (19.77kB )
8Final Result of Open Competition in the post of Sr. Assistant, Grade V Download (65.62kB )
9Final Result of Open Competition in the Post of Account Assistant, Grade IV Download (92.95kB )
10Final Result of Open Competition in the Post of Sr. Account Assistant, Grade V. Download (41.14kB )
11Final Result of Open Competition in the Post of Account Officer, Grade VI. Download (69.09kB )
12Result of Written Examination and Medical test for the post of Airhostess and Steward Download (37.80kB )
13Notice regarding result of file promotion to Sr.Technical Officer Download (27.82kB )
14 Notice regarding result of file promotion Download (28.14kB )
15०२-०७२-७३ बरिष्ठ सहायक तह ५ को लिखित परीक्षाको नतिजा र कम्प्यूटर सम्बन्धि प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता संचालन हुने सम्बन्धि सूचना Download (97.40kB )
16०५-०७२-७३ बरिष्ठ लेखा सहायक तह ५ को लिखित परीक्षाको नतिजा र कम्प्यूटर सम्बन्धि प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता संचालन हुने सम्बन्धि सूचना Download (66.01kB )
17विज्ञापन नं.०४-०७२-७३ लेखा अधिकृत खुल्ला प्रतियोगितको लिखित प्रतियोगितको नतिज तथा अन्तर्वाता कार्यक्रम Download (99.93kB )
18विज्ञापन नं.०१-०७२-७३ अधिकृत खुल्ला प्रतियोगितको लिखित प्रतियोगितको नतिज तथा अन्तर्वाता कार्यक्रम Download (85.16kB )
19Vacancy Announcement of Technical Post -(भुलसुधार सहित) Download (80.07kB )
20Open Competition Vacancy Announcement (प्रथम पटक प्रकाशितमिति :२०७३-०६-३०) Download (55.18kB )