Result of Aptitude Test of Captain and Sr. Co-Pilot

06 Mar, 2017


नेपाल वायुसेवा निगम
मानव संशाधन बिभागको
सूचना

सूचना प्रकाशित मिति : २०७३-११-२३


निगमको उड्डयन सेवा अन्तर्गत निम्न बिज्ञापनहरुको मिति २०७३-११-२१ मा संचालन गरिएको Aptitude Test मा सफल भएका निम्ननुसारका उम्मेदवारहरुले स्वास्थ परीक्षणका लागि यो सूचना प्रकाशीत भएको मितिले सात दिन भित्र निगमको मानव संशाधन बिभागमा सम्पर्क राख्नु हुन पदपुर्ति समितिको मिति २०७३-११-२२ को निर्णयानुसार सम्बन्धीत सबैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ । 

सि.नं. विज्ञापन नं. पद तह सेवा समूह-उपसमूह माग संख्या सफल उम्मेदवारहरुको रोल नं
२२।०७३।७४ Captain VIIIA उड्डयन क्रु-विमान चालक ७ (खुल्ला– ४, महिला–१, आ-ज–१, मधेशी–१)    ०१
२३।०७३।७४ Sr. Co-Pilot VIIA उड्डयन क्रु-विमान चालक १३ (खुल्ला– ७, महिला–२, आ-ज–२, मधेशी–१, दलित–१) ०१, ०२, ०४, ०५, ०६, १०, ११, १४, १५ र १९ 

मानव संशाधन बिभाग