Sealed Tender Notice of || Nepal Airlines Corporation
Sealed Tender Notice of “ Juice Items”

26 Jul, 2017


सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।०४।११)

 

यस निगमलाई आ. व. २०७४।७५ मा निगमको Inflight Service को लागि प्रयोग हुने “ Juice Items” आवश्यक भएको हुंदा योग्य बोलपत्रदाताहरुबाट सिलबन्दी बोलपत्र (e-bidding/e-GP) को माध्यमबाट पेश गर्न बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सम्बन्धी अन्य थप जानकारीको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेवसाइट, www.bolpatra.gov.np एवं निगमको वेवसाइट, www.nepalairlines.com.np साथै निगमको खरिद शाखामा समेत सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।

 

नेपाल वायुसेवा निगम

साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग

न्यूरोड, कान्तिपथ, काठमाडौं ।

सम्पर्क फोन नं. ४२४८६१२, ४२२०७५७ एक्सटेशन नं. २२१२