Preloader

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धमा  : Pure drinking Water 1 Litre & 250 ml

  • Home
  • Notice & Publications
  • बोलपत्र आह्वान सम्बन्धमा  : Pure drinking Water 1 Litre & 250 ml

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धमा  : Pure drinking Water 1 Litre & 250 ml

नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पती व्यवस्थापन विभाग
न्यूरोड, कान्तिपथ, काठमाडौँ 

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धमा 
(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७९-०४-२४)

यस निगमलाई आ.व. २०७९।०८० का लागि Pure Drinking Water (1Litre & 250 ml.) आवश्यक भएको हँुदा निगमबाट उपलब्ध गराएको बोलपत्र फाराममा उल्लेखित शर्तहरुको अधीनमा रही योग्य बोलपत्र दाताहरुबाट गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको मितिले ३१ औं दिनको १२ः०० बजे भित्र बोलपत्र (E-bidding/e-GP) को माध्यमबाट पेस गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको छ । बोलपत्रको कागजात सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेभसाइट www.bolpatra.gov.np/e-gp का साथै थप केही जानकारीका लागि निगमको खरिद शाखामा समेत सम्पर्क राख्न सकिनेछ । 
    
सम्पर्क फोन नं. ४२४८६१२, ४२२०७५७ एक्सटेशन नं. २२१२

Media Center