Preloader

 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Butter

  • Home
  • Notice & Publications
  •  बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Butter

 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Butter

                                                             नेपाल वायुसेवा निगम
                                                 साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
                                                         कान्तिपथ, काठमाडौँ

                                                   बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
                                            (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७९।०७।१८)


यस निगमद्वारा मिति २०७८।०६।०४ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित “Butter”  खरिद गर्नका लागि आव्हान भएको सूचना बमोजिम (E- Bidding/eGP) बोलपत्र मार्फत प्राप्त भएका बोलपत्रहरु मध्ये सारभूत रुपमा प्रभावग्राही तपसिलमा उल्लेखित बोलपत्रदाताको बोलपत्र छनौट गर्ने निणर्य भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ (२) र (३) को प्रयोजनार्थ उक्त बोलपत्रसंग सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

         तपसिल

क्र. सं. बोलपत्रदाता सामानको प्रकृति कुल कबोल रकम (शुन्य मू.अ.कर)
१.  श्री शुभ सिंगल इन्टरनेशनल प्रा.ली., 
सानेपा–०२, ललितपुर ।
 Butter रु. १,४४,०४,५००। –

Media Center