Preloader

Download

S No. Title Date
21 Agent Debit Memo Policy 2023-08-01
22 विमान परिचारिका पदमा आवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना 2023-07-30
23 Typing Test Guidelines 2023-07-18
24 करार सेवामा विमान परिचारिका नियुक्तिका लागि दरखास्त माग गरीएको सूचना 2023-07-16
25 Syllabus for written exam for Airhostess and stewards 2023-07-15
26 Syllabus for personality test of Airhostess and stewards 2023-07-15
27 खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. ०४, ०५ र ०६।०७९।८० को अन्तरवार्ता तथा कम्प्युटर सीप परीक्षाण सम्बन्धी सूचना 2023-07-15
28 Vacancy Notice for Safety Auditor of Airbus A320 A330 2023-06-28
29 Online Ticketing(International) Guidelines 2023-01-01
30 Employee Service Rule 2023-01-01